Hur kan Dahl Mobile tillverka mobiltelefoner utan att löpande investera miljoner i tekniker och komponenter?

Robin har under sina 12 år i Kina skapat både personliga kontakter och affärsrelationer med ledande tillverkare som Foxconn och Wingtech vilka DAHL använder vid tillverkning av modeller med högre prestanda. Vid tillverkning av enklare telefoner samarbetar DAHL även med mindre kända tillverkare som G Five och Blue Rock Technology. Robin har även skapat mycket goda relationer med ledande komponenttillverkare som Qualcomm och Media Tek och med Google, vars operativsystem Android är det som DAHL använder i samtliga smartphones.
Modellen består i att DAHL och tillverkaren fördelar utvecklingskostnaden för de olika modellerna på en viss volym. När denna är uppnådd uppstår en ren vinst i produktion för tillver¬karen. Detta är tillverkarens ekonomiska incitament i samarbetet och även skälet till att man är villig att ta utvecklingskostnaden för de olika modeller som DAHL utvecklar under ledning av Robin Dahl.

Var, i vilka fabriker tillverkas mobiltelefoner i dag?

Produktionen av våra premiummodeller hanteras av välkända tillverkare som Foxconn och Wingtech som med sin erfarenhet och kunskap borgar för högsta standard och bästa kvalitet. Våra enklare modeller som är mer priskänsliga tillverkas av mindre kända företag såsom tex G Five och Blue Rock Technology som kan erbjuda ett lägre pris men ändå borga för en bra kvalitet. Detsamma gäller komponetstillverkarna då vi använder världsledande etablerade amerikanska Qualcomm men även använder det relativt nya och okända kinesiska företaget Spreadtrum som leverantörer för våra processorer. För att i alla lägen säkra produktionen har vi valt att sprida riskerna och anlita flera från varandra fristående och i vissa fall konkurrerande tillverkare.

Har de kända tillverkarna som Apple, Huawei och Samsung egna fabriker?

Nej, dessa företag använder samma fabriker som DAHL. Till exempel Apple tillverkar alla sina telefoner hos Foxconn. Samsung har dock ett antal egna fabriker men använder även dom externa tillverkare.

Vad har Robin Dahl för betydelse för Dahl Mobiles framgång?

Robin är givetvis en nyckelperson i DAHL. Robin ansvarar för kontakt med fabriker, komponenttillverkare ock så vidare. Robin har till sin hjälp ett team på 17st ingenjörer. Detta gör att Robin kan fokusera på relationer med tillverkare. Runt om i världen har vi representanter som tar upp de lokala önskemålen och förmedlar dem till oss i Sverige varefter vi tillsammans med Robin finner en designlösning därefter hanterar Robin den tekniska delen.

Konkurrerar inte Dahl Mobile med Apple, Huawei och Samsung?

Givetvis är dessa konkurrenter då vi spelar på en global marknad där vi alla är verksamma. Vi har dock initialt valt ett annat marknads/kundsegment. Vår målgrupp är kunder som inte kan eller vill köpa dessa producenters produkter. Det innebär att våra primära konkurrenter är de kinesiska tillverkare som är på samma marknad som DAHL.

Hur skiljer sig Dahl Mobiles affärsidé/koncept från övriga tillverkares?

Vi är i dagsläget en liten organisation och vi kan lätt anpassa både våra produkter och marknadsstrategi efter respektive marknad. Vår idé är att vid varje tillfälle leverera den bästa produkten till bästa pris.

Varför kommer Dahl Mobile att lyckas med sin marknadslansering?

Vi är ett nytt svenskt varumärke bland väldigt många kinesiska. Vi i Sverige inser ofta inte kraften i detta i till exempel Afrika. Vi konkurrerar även med hjälp av bästa prestanda i förhållande till pris.
Kinesiska produkter har av tradition ett sämre rykte då de historiskt levererat produkter av sämre kvalitet. Svenska produkter har i motsats ett mycket gott re¬nommé internationellt då svenska företag har levererat hög kvalitet av tradition. Detta är en stor kon¬kurrensfördel för DAHL då en kund i ett utvecklingsland helt säkert väl¬jer DAHL ´s produkt om valet står mellan en produkt/varumärke med samma prestanda och pris från Sverige vid jämförelse med en produkt från Kina.

Hur har Dahl Mobile valt sina marknader?

DAHL har identifierat marknader där konkurrenterna är de Kinesiska varumärken som av tradition levererat produkter med dålig kvalitet och där marknaden kräver billigare produkter men med bra prestanda och kvalitet dessa kunder ser enbart till pris och inte är varumärkestrogna.

Hur har Dahl Mobile hittat sina partners och representanter i olika marknader?

DAHL har deltagit på mässor, bland annat Mobile World i Barcelona. Vi har samarbetat med Business Sweden i olika länder. Självklart har vi även använt oss av vårat kontaktnät och dess kontakter i branchen. Mässor, kontakter och via business sweden – en statilig finansierad affärshjälp för svenska företag i utlandet.

Hur stora bruttomarginaler har Dahl Mobile och tror man sig kunna hålla dessa långsiktigt?

I dagsläget ligger våra bruttomarginaler på ca:10-15%. I framtiden räknar vi med att vi kan behålla dessa vid en liknande nivå, dels på grund av att våra kostnader inte ökar parallellt med vår försäljningsökning. Vi kommer även att kunna förhandla ytterligare vid inköp av komponenter när vi kan göra större inköp samtidigt.

Hur stor är betydelsen av att ha en svenskutvecklad produkt i konkurrens med övriga?

Vi konkurrerar inte med Samsung, Apple eller Huawei. Vid konkurrens med övriga kinesiska produkter har vi en mycket stor fördel av att komma från Sverige. Kinesiska varumärken har av tradition ett sämre rykte då de historiskt levererat produkter av sämre kvalitet. Svenska produkter har i motsats ett mycket gott renommé internationellt då svenska företag har levererat hög kvalitet av tradition. Detta är en stor konkurrensfördel för DAHL då en kund i ett utvecklingsland helt säkert väljer DAHL ´s produkt om valet står mellan en produkt/varumärke med samma prestanda och pris från Sverige vid jämförelse med en produkt från Kina.

Hur har Dahl Mobile finansierat sin verksamhet hittills?

Grundarna har investerat pengar. Dahl har tidigare genomfört några små emissioner. Då DAHL inte heller har haft en stor personalstab och i princip inte haft några personalkostnader har expansionen varit möjlig. Det mest avgörande är dock den form av unika avtal DAHL har med sina leverantörer.

På vilka grunder har ni satt bolagsvärdet på Dahl Mobile?

Sedan bolagets bildande har cirka 50 MSEK investerats av DAHL:s grundare och övriga cirka 175 aktieägare. Medlen har investerats i teknikutveckling och i varumärket. Räknat i resurser och mantid har de kinesiska tillverkare och producenter som DAHL samarbetar med investerat cirka 250 MSEK i produktutveckling och marknadsundersökningar som relaterar till DAHL:s produkter. DAHL har också ett eget team av ingenjörer i Kina under ledning av Robin DAHL. Dessa är knutna till de producenter som DAHL samarbetar med, men verkar specifikt för DAHL i bolagets projekt. Den utvecklingen har finansierats av DAHL med de 50 MSEK som framgår ovan. Detta arbete har resulterat i att unik mjukvara har säkerställts, vilket vid fullt utnyttjande i DAHLs produkter bedöms representera ett värde av cirka 150 MSEK.

Vad skall Dahl Mobile använda pengarna från emissionen till?

Vid fulltecknad emission ska pengarna användas så att 4,5 MSEK reserveras för marknadsföring/försäljning, 3 MSEK för löpande teknikutveckling, 3 MSEK för varulager och 2 MSEK för övriga kostnader.

Hur säkra är Dahl Mobile på att nå prognoserna som finns i Sammanfattningen av Erbjudandet och i Informationsmemorandum?

Vi har gjort bedömningen efter de avsiktsförklaringar som skrivits under: Vi har även tagit del av de olika marknadernas förväntade försäljning av våra produkter under de kommande åren. Det är en försiktig prognos om vi lyckas ta mer än 1 promille av världsmarknaden inom 5 år överstiger omsättningen långt över prognosen.

DAHL planerar en notering av bolaget under 2020, när under året tror ni det kommer att ske?

Vi planerar en notering under hösten/vintern 2020.

Om emissionen blir fulltecknad, räcker pengarna då till ni noterar bolaget?

Ja, med tanke på de kostnader vi har i bolaget i dag finns det inte något tvivel om detta. Dessutom kommer genererade order att ytterligare stärka bolagets finanser under tiden till notering.

Vad gör ni om emissionen inte blir fulltecknad?

Vi fortsätter på samma sätt som nu dvs fokuserar på att teckna order på våra färdiga produkter. Vi försöker få våra kunder att acceptera att betala 30 % i förskott och resterande 70 % vid leverans. Vi för även långt gångna diskussioner om en större produktionskredit vilket kommer att lösa likviditetsproblemet, men detta är ett dyrare alternativ varför vi föredrar att ta in kapital via nyemissionen.